Skip to main content

Kurp doties

Slīteres Nacionālais parks

Slīteres Nacionālais parks

57.625176
22.296254

Dundagas un Kolkas pagastu teritorijā plešas Slīteres Nacionālais parks, kurš dibināts 2000. gadā, bet tā aizsākumi meklējami jau 1923. gadā, kad Šlīteres Zilo kalnu pakājē tika izdalīts dabas piemineklis 1 100 ha platībā.

1957. gadā izveidoja Slīteres valsts rezervātu 7 861 ha platībā, 1977.gadā to palielināja līdz 14 882 ha, bet 1979. gadā rezervāts ieguva savu administrāciju un zinātnieku štatus.

Šobrīd parka teritorija aizņem 16 414 ha sauszemes.

Dabas daudzveidības ziņā Slīteres nacionālais parks ir viena no bagātākajām teritorijām Baltijas jūras piekrastē un to pamatoti var dēvē par Baltijas jūras iepriekšējo attīstības stadiju “brīvdabas muzeju”. Šo ģeoloģisko notikumu mūsdienu “dzīvi” liecinieki ir Šlīteres Zilie kalni — stāvā, līdz 20–30 m augstā Baltijas ledus ezera senkrasta kāple (Baltijas jūras stadija pirms 10 000 gadu), Stiebru kalni — Ancilus ezera senkrasts (pirms 8–9 tūkstošiem gadu), bet Eiropā pēc platības lielākā — kangaru (kāpu vaļņi) un vigu (mitras starpkāpu ieplakas) ainava ir Litorīnas jūras laika veidojums (pirms 4–7 tūkstošiem gadu).

Maigais Ziemeļkurzemes klimats ir iemesls, kādēļ šeit ir liela augu sugu daudzveidība (ap 860 sugu), un sastopami arī daudzi Latvijā reti augi (piemēram, parastā īve un Baltijas efeja). Slīteres nacionālā parka teritorijā atrodami visi (23) Latvijā sastopamie meža augšanas apstākļu tipi un visi (3) purvu tipi un to pārejas formas.

Sava veida «nopelns» šejienes dabas vērtību saglabāšanā bija arī jūras piekrastē kādreiz pastāvošajam padomju militārajam režīmam, kura dēļ piekraste pusgadsimta garumā saglabājās apmeklētāju un būvniecības ziņā mazskarta. Tā laika liecinieki ir pamestās PSRS armijas bāzes un dažādi militārie objekti. Slīteres nacionālajā parkā atrodas viens no populārākajiem Latvijas tūrisma objektiem — Kolkasrags, kuru gada laikā apmeklē vairāk nekā 50 000 ceļotāju, bet putnu pavasara migrāciju laikā stundā pār ragu pārlaižas desmitiem tūkstošu putnu. Baltijas jūras krasta posmā – t.s. Lībiešu krastā no Ģipkas līdz Ovišiem ir saglabājušies lībiešu (viena no mazākajām pasaules tautām) zvejniekciemi un citi to kultūras liecinieki. Tūristu vajadzībām izveidotas dabas takas, velomaršruti, skatu torņi, apmeklējama Šlīteres bāka.

Ik gadu apmeklētājiem tiek piedāvāti dažādi dabas izziņas pasākumi pieaugušajiem un ģimenēm ar bērniem, tostarp dažādi dabas izziņas pārgājieni ekspertu vadībā, kā arī Slīteres Nacionālā parka Ceļotāju diena un Šlīteres kukaiņu nakts.

Vairāk par Nacionālo parku.