14.01.2020

Biedrība “Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstīšanu un inovāciju ieviešanu partnerības teritorijā.

Projekta atbalstāmās rīcības:

  • „Sīko (mikro), mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība un produkcijas tirdzniecības vides radīšana vai labiekārtošana”.
  • „Atbalsts tūrisma uzņēmējdarbībai”.

Pieejamais finansējums

  • 50 % – viena iesniedzēja projektam.
  • Papildus summējot pamata likmi 50%: + 5%, ja uzņēmuma darbība reģistrēta un reāli tiek veikta biedrības teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus (vienu gadu) pirms projekta iesniegšanas un noslēgtā gada apgrozījums ir ne mazāks kā 3000 eiro.
  • 80% – kopprojektam.

Kontaktpersona: Administratīvā vadītāja Lolita Muceniece – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv

ELFLA_6.karta_06.02.-06.03.2020

Biedrība “Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu