Par mums

Talsu novada Kultūras, sporta un tūrisma centra struktūrvienība Talsu novada tūrisma informācijas centrs (Talsu novada TIC) darbojas kopš 1996.g. Tā izveidošanas mērķis ir līdzsvarotas un ilgtspējīgas Talsu novada un Ziemeļkurzemes tūrisma attīstības veicināšana.

Informācijas centra pamatdarbība saistīta ar Talsu novada tūrisma pakalpojumu popularizēšanu un reklamēšanu, izplatot informāciju par pieejamajiem tūrisma produktiem reģionā (bukleti, ceļveži, kartes u.c.), sniedzot tūrisma informāciju klientiem, kas iegriežas birojā. Vietējiem iedzīvotājiem un ceļotājiem pieejami arī bezmaksas drukātie materiāli Latvijas apceļošanai. Tūrisma piedāvājums tiek popularizēts arī, piedaloties starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos. Paralēli notiek arī ar jaunu tūrisma produktu veidošana, tūrisma informācijas apkopošana un sistematizēšana, tūrisma uzņēmēju un interesentu apmācību organizēšana, tūrisma projektu sagatavošana un realizēšana, ikdienas tūrisma pakalpojumu sniegšana. Talsu novada TIC darbojas arī kā ceļojumu aģentūra un sniedz pakalpojumus tūristiem, kas vēlas ceļot Latvijas robežās un ārpus valsts robežām (ceļojumu pakešu pārdošana, aviobiļešu, autobusu biļešu rezervēšana, naktsmītņu rezervēšana u.c.).


Talsu novada TIC misija
 – strādāt ar aizrautību, sadarbojoties ar vislabākajiem partneriem, lai izveidotu patiesi aizrautīgu ceļojumu ikvienam mūsu klientam.


Talsu novada TIC attīstības vīzija
 – Talsu novada TIC ir Latvijā atpazīstama, zaļi domājoša, mūsdienīga, efektīva un uz klientu vērsta iestāde, kurai sabiedrība uzticas.


Nākotnes redzējums

Mūsu klienti:

 1. Saņem visu nepieciešamo informāciju – ātri, ērti un vienkārši;
 2. Uzticas TIC darbībai, jo tā ir likumīga un precīza;
 3. Saņem vienlīdz kvalitatīvu pakalpojumu;
 4. Prognozē un novērtē savas nākotnes iespējas un pieņem sev izdevīgāko lēmumu.


Mūsu iestāde:

 1. Pārņem labāko pieredzi no citām pakalpojumu sniegšanas organizācijām;
 2. Veicina nepārtrauktu personāla kompetences attīstību;
 3. Veido efektīvu sadarbību ar klientiem un ārējiem partneriem, izmantojot informācija tehnoloģiju sistēmas;
 4. Nodrošina informācijas sistēmas un personas datu aizsardzību;
 5. Ievēro optimālas pakalpojuma administrēšanas izmaksas;
 6. Strādā, ievērojot profesionālās ētikas normas.


Talsu novada TIC attīstības mērķi:

 1. radīt jaunus, netradicionālus, konkurētspējīgus un kvalitatīvus tūrisma produktus, pakalpojumus un objektus;
 2. izstrādāt un dabā izveidot dažādus velo un pastaigu maršrutus Talsu pilsētā un novadā;
 3. izglītot vietējos iedzīvotājus tūrisma jomā, lai novadā būtu kvalificēts darbaspēks un iedzīvotāji lepotos ar vietu, kurā tie dzīvo;
 4. attīstīt tūrisma piedāvājumu ziemas periodā;
 5. sekmēt sadarbību tūrisma jomā;
 6. aktīvi veidot mārketinga pasākumus.


Talsu novada TIC attīstības uzdevumi:

 1. motivēt jaunu tūrisma pakalpojumu, produktu un objektu radīšanu;
 2. regulāri apkopot statistiku, sekot līdzi tūrisma nozares un tūrisma attīstības tendencēm, lai izprastu esošo situāciju un veidotu aktuālus piedāvājumus, produktus;
 3. attīstīt velo tūrisma iespējas Talsu pilsētā un novadā – izveidot un marķēt maršrutus, izveidot maršrutu kartes, veicināt velo nomas pakalpojumus tīklu;
 4. izveidot pastaigu maršrutus novadā, pilsētās un pagastos;
 5. veicināt vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozari un rosināt cilvēkos vēmi piedalīties novada tūrisma attīstībā;
 6. izstrādāt jaunus un popularizēt esošos produktus tūristu piesaistei ziemā;
 7. sekmēt pašvaldības sadarbību ar novada TIC un tūrisma uzņēmējiem;
 8. aktīvi sadarboties ar kaimiņu novadiem un to pašvaldībām;
 9. meklēt labās prakses piemērus arī citos Latvijas reģionos un ārpus valsts.
 10. uzlabot Talsu novada tūrisma mājaslapu www.talsitourism.lv, popularizēt novada tūrisma piedāvājumu sociālajos tīklos;
 11. piedalīties ikgadējos tūrisma gadatirgos un izstādēs.